پنج انگشتر فیروزه


1534 بازدید

پنج انگشتر فیروزه


تاریخ 14/1/2535

اداره محترم تشریفات کل شاهنشاهی ایران

5ـ انگشتر فیروزه دور برلیانت تمام تراش

1280000 ریال

با تقدیم احترامات فائقه

جواهری جهان

مصرف دفتر حضرت رئیس جمهور مصر گردید 25/3/2535

دهقانی 26/4/2535