خسرو روزبه از افسران سازمان نظامی حزب توده که در اردیبهشت ۱۳۳۷ اعدام شد


1700 بازدید

خسرو روزبه از افسران سازمان نظامی حزب توده که در اردیبهشت ۱۳۳۷ اعدام شد