خسرو روزبه از افسران سازمان نظامی حزب توده که در اردیبهشت ۱۳۳۷ اعدام شد


3065 بازدید

خسرو روزبه از افسران سازمان نظامی حزب توده که در اردیبهشت ۱۳۳۷ اعدام شد