اموال مکشوفه در منزل سرتیپ محققی


2140 بازدید

اموال مکشوفه در منزل سرتیپ محققی
گزارشی از اموال مکشوفه در منزل سرتیپ آیت الله محققی، فرمانده عملیات هوایی کودتای نافرجام نقاب(موسوم به کودتای نوژه)