اموال مکشوفه در منزل سرتیپ محققی


اموال مکشوفه در منزل سرتیپ محققی
گزارشی از اموال مکشوفه در منزل سرتیپ آیت الله محققی، فرمانده عملیات هوایی کودتای نافرجام نقاب(موسوم به کودتای نوژه)