محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان


3947 بازدید

محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان
28 شهریور 1342ـ محمد‌ظاهر شاه پادشاه افغانستان در رأس هیأتی از مقامات کشورش وارد تهران شد. وی از پائیز 1933 تا تابستان 1973 به مدت 40 سال زمام امور افغانستان را بر عهده داشت.