مانع تراشی برای ملاقات پدر بعد از پنج سال


2132 بازدید

مانع تراشی برای ملاقات پدر بعد از پنج سال

شمس‌الدوله از جمله همسران غیر عقدی شاه بود که هرگز از وی صاحب فرزندی نشد اما اعتبار خانوادگی وی افزون بر اینها بود.

در سال 1295 شاه در سر راه سفر دوم خود به فرنگستان در قزوین با پدر زن خود عضدالدوله که حاکم قزوین بود ملاقات کرد، در این ملاقات شاه به او اجازه داد برای ملاقات با فرزند بعد از پنج سال به تهران بیاید. دفعات ملاقات بین زنان حرم و بستگانشان از سوی آغاباشی معتمدالحرم تنظیم می‌شد. شمس‌الدوله در تلگرافی از شاه خواست تا تعداد دفعات ملاقاتش با پدر افزایش یابد که پذیرفته شد.

تلگرام از شاه به شمس‌الدوله: «شمس‌الدوله حال شما چطور است؟ در قزوین فرمایش شد عضدالدوله برای دیدن شما به تهران بیاید. از قرار اخبار تلگرافی از قزوین حرکت کرده است. نمی‌دانم وارد تهران شده و شما را ملاقات کرده است یا خیر؟ ...»

شمس‌الدوله در پاسخ به شاه نوشت: «عضدالدوله حسب‌الفرموده پریروز گذشته وارد شد. دیروز چهار به غروب مانده او را ملاقات نمودم. پانزده روز اذن قبله عالم است مراجعت کند. آغاباشی دو دفعه زیادتر قرار ملاقات را نمی‌گذارد. فرمایش تلگرافی بشود اقلاً بعد از پنج سال هفت هشت روز ملاقات عضدالدوله را بکنم و ‌آغاباشی مانع نشود»

شکایت موثر واقع شدو معتمدالحرم تلگرافی از آجودان مخصوص به این شرح دریافت کرد: «سرکار معتمدالحرم، ‌فرمایش اعلیحضرت اقدس همایون روحنافداه این است که نواب والا عضدالدوله مدتی که در تهران توقف دارند پنج شش دفعه باید نواب علیه عالیه شمس‌الدوله دامت شوکتها را ملاقات نمایند این قرار را معمول دارید»

عضدالدوله در مقام تشکر از داماد خود در تلگرامی به وی اظهار داشت: «از تهران به تبریز. به خاکپای مبارک اعلیحضرت صاحبقرانی روحنا فداه به سلامت وجود همایونی به ملاقات نواب شمس‌الدوله مسرور از این مرحمت ملوکانه مفتخر و مباهی شدم. تلگراف مرحمت‌آمیزی هم که در موقع ورود موکب همایون صاحبقرانی به تبریز به ایشان شده بود مزید افتخار گشت. امتثال حکم همایونی اسباب ازدیاد دعاگویی تمام خانواده شده است... . 27ربیع‌الاول1295».


نشریه الکترونیکی زنان با تخلیص