عزاداری محرم در میدان توپخانه تهران اواخر دوره قاجار


 عزاداری محرم  در میدان توپخانه تهران اواخر دوره قاجار