گزارش روزنامه الحریه از مبادلات بازرگانی ایران و اسرائیل


2130 بازدید

گزارش روزنامه الحریه از مبادلات بازرگانی ایران و اسرائیل
سند زیر در برگیرنده گزارشی آماری راجع به میزان صادرات و واردات میان دو رژیم شاه و اسرائیل است که در یک روزنامه عراقی به چاپ رسیده است:
گزارش
موضوع: خبر روزنامه الحریه چاپ بغداد درباره افزایش حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و اسرائیل
احتراماً باستحضار میرساند:
روزنام الحریه چاپ بغداد در شماره 17 ژوئن 1969 شرحی درباره افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و اسرائیل درج نموده که ترجمه فارسی آنرا ذیلاً ًمینگارد:
صادرات اسرائیل به ایران بمبلغ بیست ملیون دلار بالغ شده است،
ترازنامه بازرگانی همواره بنفع اسرائیل میباشد،
صادرات کشورهای عربی بایران کمتر از صادرات اسرائیل باین کشور است.
بموجب یک گزارش آماری که از طرف اداره مرکزی وزارت برنامه‌ریزی عراق در بغداد منتشر شده حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و اسرائیل در خلال سال جاری دو برابر خواهد شد و پیش‌بینی میشود در پایان سال جاری 1969 صادرات اسرائیل بایران بالغ بر بیست ملیون دلار داد، در این گزارش که از آمارهای بین‌المللی استفاده شده نوشته است:
حجم مبادلات بازرگانی همواره بنفع اسرائیل میباشد و در بعضی از سالها صادرات اسرائیل به ایران ده‌برابر واردات آن کشور از ایران بوده است.
در سال 1967 ایران دهمین کشور واردکننده از اسرائیل محسوب میشد زیرا اسرائیل معادل ده ملیون و 543 هزار دلار که بایران صادر کرده که برابر بود با ارزش 61 درصد صادرات اسرائیل بمنطقه خاورمیانه و حال آنکه صادرات دول عرب در سال 1967 کمتر از صادرات اسرائیل بایران بوده است مضافاً باینکه ترازنامه بازرگانی با اعراب در اغلب موارد بنفع ایران بوده است و اگر صادرات عراق را بایران با صادرات اسرائیل بایران مقایسه کنیم می‌بینیم که صادرات اسرائیل هفت‌ برابر صادرات عراق بایران بوده است.
در گزارش اداره مرکزی وزارت برنامه‌ریزی تأکید شده دورانی که حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا کرده دوران تجاوز اسرائیل بملل عربی بوده است.
باتقدیم مراتب احترام
رئیس اداره هشتم سیاسی ـ افراسیاب نوائی