هشدار ساواک به مراجع معظم قم در مورد ورود طلاب به مدرسه فیضیه


1505 بازدید

هشدار ساواک به مراجع معظم قم در مورد ورود طلاب به مدرسه فیضیه


موضوع: مدرسه فیضیه پیرو شماره: 2179/21 ه ـ 12/1/37

شماره: 2180/ ه تاریخ 12/1/57

از: سازمان اطلاعات و امنیت قم

به: مدیریت کل اداره سوم 312

به دنبال اشغال مدرسه فیضیه وسیله طلاب از جانب این سازمان ضمن تماس تلفنى با کلیه آیات منطقه به آنان تفهیم گردید که طبق دستور بایستى مدرسه تخلیه گردد. لذا بهتر است خود آقایان ترتیبى بدهند که طلاب مدرسه را تخلیه کنند و تهدید شد که چنانچه مدرسه تخلیه نگردد به وسیله عوامل انتظامى اقدام به تخلیه خواهد شد در اثر این تماس تلفنى آیات که وحشت کرده بودند به تلاش افتاده و در نتیجه برابر اعلام منبع 1585 حدود ساعت 1800 شریعت‏مدارى ضمن تماس با سید صادق روحانى به وى اظهار داشت که به قرار اطلاع دستگاه در نظر دارد تا یک ساعت دیگر مدرسه را تخلیه کند و ضمنا گفت که عده‏اى از طلاب آمده بودند که ما برویم به مدرسه فیضیه و در مراسم ختم شرکت کنیم من صلاح نمیدانم چون ممکن است ما را در مدرسه نگهدارند و آنها هم دستور دارند تخلیه کنند یا در حضور ما تخلیه میکنند و یا ما را بیرون میکنند و تخلیه مینمایند، که در هر دو صورت صلاح نیست و ضمن تبادل نظر با روحانى بالاخره قرار شد که سیداحمد کلانتر از جانب کلیه آیات به مدرسه رفته و به طلاب اعلام کند که حجرات مدرسه را قفل و از مدرسه خارج شوند ولى کلانتر به مدرسه نرفت ضمنا در مدرسه مراسم ختم حاجى میرزا ابوالفضل زاهدى منعقد گردیده بود و در آن حدود شش هزار نفر از طبقات مختلف مردم و از آیات نجفى مرعشى سید محمد وحیدى شیخ هاشم عاملى و سیدمهدى گلپایگانى نیز از طرف آقاى گلپایگانى همچنین نمایندگان شریعت‏مدارى شرکت داشتند و شیخ محسن قرائتى به منبر رفت در خاتمه منبر شخصى به نام شریفى اعلام کرد که مدرسه از این به بعد زیر نظر علماء اداره خواهد شد و هیئت امناء تشکیل داده و حجرات را مشخص میکنند.

امشب شیخ محمدعلى اراکى و فردا ظهر آقا موسى زنجانى طبق معمول اقامه نماز مى‏کنند پس از وى حاج فیضى پیش از ظهر روز جارى (12/1/37) گروه کثیرى از طلاب و سایر طبقات حین تشییع جنازه آیت‏اله زاهدى با شکستن درب مدرسه فیضیه وارد آن شده و پس از گردانیدن جنازه در داخل مدرسه جنازه را از مدرسه فیضیه خارج و به خاک سپردند. حدود 2000 نفر از طلاب با سایر عناصر اخلال‏گر در مدرسه باقى مانده و اعلام کردند که آن را تخلیه نخواهند کرد و بعدازظهر روز جارى به وسیله این افراد جلسه ترحیم براى آیت‏اله زاهدى برگزار که حدود شش هزار نفر در آن شرکت کردند.

پس از این جریان با تشکیل شوراى هم‏آهنگى تصمیم گرفته شد که به آیات اعلام شود چنانچه طلاب مدرسه را تخلیه ننمایند مقامات انتظامى وارد مدرسه شده و ناگزیر تخلیه عناصر اخلال‏گر خواهد نمود

پس از این اخطار آیت‏اله شریعتمدارى و آیت‏اله گلپایگانى و آیت‏اله نجفى مرعشى با یکدیگر تماس‏هائى گرفته و تصمیم گرفتند به طلاب ابلاغ نمایند که مدرسه را تخلیه کنند. در نتیجه نمایندگان آیات مذکور در مدرسه فیضیه حضور یافته و پیام آیات را به آنها ابلاغ و توصیه نموده‏اند چون ممکن است در صورت باقى ماندن در مدرسه حوادثى اتفاق افتد مصلحت است طلاب آن را تخلیه کنند تا آیات بعدا ضمن تماس مقامات دولتى ترتیب پس گرفتن مدرسه را بدهند. پس از این ابلاغ مجتمعین متدرجا شروع به خروج از محل نموده و ساعت 2020 مدرسه به کلى تخلیه گردید که پس از آن مقامات انتظامى با گماردن سرویس کافى در اطراف مدرسه مراقبت لازم را به منظور جلوگیرى از تکرار واقعه آغاز نمودند.

1ـ مراتب در ساعت 2240 به دفتر ویژه اطلاعات جناب سرهنگ [ناخوانا] تلگراف گردید.

2ـ مراتب در ساعت 2250 به دفتر نخست‏وزیرى به آقاى مزینانى تلگرام گردید.

در بولتن درج شود 14/1/37

در بولتن درج شد

براى بهره‏بردارى باستحضار ریاست دایره عملیات برسد.