محمدرضا پهلوی و کندی


4229 بازدید

محمدرضا پهلوی و کندی
21 فروردین 1341 ـ محمد‌رضا پهلوی راهی آمریکا شده تا موافقت کندی رئیس جمهور آن کشور را برای کنار گذاردن علی‌ امینی از ریاست دولت کسب کند. امینی در تیرماه همین سال از نخست‌وزیری برکنار و امیر اسدالله علم جانشین وی شد.