عهد حُسام؛ سفرنامه لرستان و خوزستان فرزند فتحعلی شاه قاجار/ ایرج افشار


1598 بازدید

عهد حُسام؛ سفرنامه لرستان و خوزستان فرزند فتحعلی شاه قاجار/ ایرج افشار

 

کتاب عهد حسام از آخرین کارهای زنده یاد استاد ایرج افشار است که در اینجا مقدمه استاد بر این کتاب می‌آید.

این کتاب با توجه به اینکه اطلاعات زیادی درباره زندگی مؤلف و خاطرات او را به دست می دهد و گوشه‌ای از وقایع ایران را در عهد فتحعلی شاه در بر دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است.

عهد حسام از جمله آثار محمود میرزا و در واقع سفرنامه ای است که وی آن را به مناسبت سفری نوشت که به همراه محمدتقی میرزا حسام‌السلطنه به خوزستان رفت و از آنجا که وی این اثر را به درخواست حسام‌السلطنه نوشته، آن را عهد حسام نامیده است.

این اثر با توجه به اینکه دربرگیرنده اطلاعات زیادی درباره زندگی مؤلف و خاطرات اوست و گوشه‌ای از وقایع ایران را در عهد فتحعلی شاه دربر دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. افزون بر این، مؤلف در این اثر ، از عشایر و طوایف و تیره‌ها و خاندانهای مختلف بختیاری، لر، عرب و... نام برده و برخی از آداب و رسوم آنان را برشمرده است.


ical.ir