تصرف مراتع ملی توسط بهائیان !


2266 بازدید

تصرف مراتع ملی توسط بهائیان !
موضوع : آقای حسین روشنیان
مورخه 23/7/57 چهار نفر از دامداران قراءطوقدار-گرجی پل- شیرین بو و چوباغ حومه فرح‌آباد ساری به نمایندگی از سوی /400 خانوار از روستاییان قراء مزبور به شهربانی مازندران مراجعه و مدعی شده اند 18ماه قبل حدود/1200 هکتار اراضی و مراتع ملی و غیر ملی متعلق به آنان توسط حسین روشنیان مدیر عامل شرکت‌ران که از افراد فرقه بهائی می‌باشد با کمک مهندس روحانی وزیر وقت کشاورزی [به‌طور] غیر قانونی تصرف گردیده و تقاضا داشتند چون به مراجعات مکرر آنان پاسخی از سوی مسئولین امر داده نشده به آنان اجازه تظاهرات آرام در ساری داده شود که از طریق شهربانی به نامبردگان گفته شده جهت تعقیب شکایت خود به ژاندارمری مراجعه نمایند.
نظریه شنبه: خبر صحت دارد.
نظریه یکشنبه: صحت مفاد خبر بعید نیست. طلعت
نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تاًیید است. شاهین