شفاها ً شرکت در آنرا تحریم کرده‏ام


1525 بازدید

شفاها ً شرکت در آنرا تحریم کرده‏ام
موضوع : مراجعه به آیت‏اله گلپایگانى در مورد حزب رستاخیزرونوشت گزارش خبر شماره 934/21ـ منبع 9857 تاریخ 7/2/54

ساعت 5 صبح روز 4/2/54 در مغازه خبازى خیابان خاکفرج شیخ جعفر توسلى اهل آذربایجان محصل حوزه علمیه قم ساکن خیابان صدوق کوچه بنى حسینى پلاک 4 را ملاقات کردم. نامبرده اظهار داشت آقاى شیخ غروى تبریزى که از فضلاى حوزه علمیه قم میباشد و اکنون در تهران ساکن و در بازار تهران امام جماعت در شاهزاده زید میباشد مهمان من است دیروز ساعت 5 بعد از ظهر باتفاق به ملاقات آقاى گلپایگانى رفتیم آقاى غروى به آیت‏اله گلپایگانى اظهار داشت اعلامیه‏اى از طرف بعضى از آیات راجع به تحریم حزب رستاخیز در تهران پخش کرده‏اند. حال مقلدین شما هم از من در این زمینه سئوال میکنند لذا من خدمت رسیدم تا تکلیف را معین کنید که در تهران به مقلدین شما اعلام کنم. آقاى گلپایگانى فرمودند هر چه از من سئوال کرده‏اند شفاها شرکت در آنرا تحریم کرده‏ام. شیخ غروى اظهار داشت شما هم اعلامیه‏اى صادر کنید که تکلیف مقلدین روشن گردد. آقا فرمودند من اعلامیه نمیدهم. چنانچه آیت‏اله شریعتمدارى اعلامیه‏اى بنویسید و امضاء کند منهم آنرا تأیید و امضاء میکنم. در خاتمه صحبت توسلى از من دعوت کرد که براى صرف صبحانه بمنزل ایشان بروم باتفاق رفتیم و با شیخ غروى که در آنجا بود آشنا شدم. نامبرده هم در ضمن صحبت مطالب فوق را تأیید و نظر گلپایگانى را تعریف کرد. من از غروى سئوال کردم که شما بعد از صحبت با گلپایگانى به آیت‏اله شریعتمدارى مراجعه خواهید کرد براى کسب نظر ایشان غروى گفت من وقت ندارم و قصد دارم فورا بتهران حرکت کنم. دیگر ملاقات با شریعتمدارى لزومى ندارد.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: همانطور که قبلاً بعرض رسیده گلپایگانى علنا حزب رستاخیز را تحریم میکند و به نمایندگان خود نیز این موضوع را میگوید. مراتب جهت استحضار و شناسائى شیخ غروى در تهران بعرض میرسد.

نظریه دو شنبه: موضوع تحریم عضویت در حزب رستاخیز ملى از طرف گلپایگانى قبلاً باستحضار رسیده است.

رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده 161133 میباشد

در پرونده 9292 بایگانى شود.

21/7/54