عملیات مشترک ساواک و موساد علیه فلسطینی ها


3434 بازدید

عملیات مشترک ساواک و موساد علیه فلسطینی ها
به: مدیریت کل اداره دوم
از: حوزه تیمسار ریاست ساواک (اداره پیمانها)
شماره: 3670/1000پ
تاریخ: 19/3/35
درباره: پیشنهاد سرویس اسرائیل
سرویس اسرائیل پیشنهاد کرده که به منظور نفوذ در سازمان فلسطینی وابسته به جورج حبش عملیات مشترکی را با ساواک انجام داده و طی آن یک نفر ایرانی را از طریق گروههای دست‌چپی اروپا در سازمان مذکور نفوذ دهند.
تیمسار ریاست ساواک مقرر فرمودند اداره کل دوم ضمن بررسی موضوع و تماس با سرویس اسرائیل به منظور تنظیم طرح عملیاتی مورد نظر از عوامل اداره کل سوم به منظور نفوذ استفاده نماید.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای اوامر اقدام لازم معمول دارند.
حوزه تیمسار ریاست ساواک ـ محیط
گیرنده: مدیریت کل اداره سوم ـ جهت اطلاع و اقدام لازم