فراخوان برگزاری همایش ایران و جنگ جهانی اول


3604 بازدید

فراخوان برگزاری همایش ایران و جنگ جهانی اول

معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری انجمن ها و کانون های پژوهشی در حوزه تاریخ، همایش ایران و جنگ جهانی اول را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با همکاری انجمن پژوهشگران تاریخ، پژوهشکده اسناد، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و مجمع هماهنگی کانون های اسنادی و تاریخ پژوهی کشور ( مهتاب) ، همایشی را به منظور بررسی نقض بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول و ایجاد همکاری بیش از پیش مراکز تاریخ پژوهی مبتنی بر اسناد برگزار می کند.

محور های اصلی همایش ایران و جنگ جهانی اول عبارت است از:

1. تاثیرات اقتصادی ناشی از اشغال در شهرهای مختلف ایران / تاثیر اشغال ایران در مبادلات تجاری داخلی و خارجی / نقش شرکت های اقتصادی بزرگ و کوچک در هنگامه جنگ در ایران/ نقش نهادهای مالی و شرکت‌های خارجی در ایران در زمان اشغال / ضررهای وارد شده به ایران در خلال جنگ جهانی.

2. تاثیرات اجتماعی: نقش طبقات مختلف علما، روشنفکران و بازاریان در ایران زمان جنگ / فقدان امنیت اجتماعی/ دگرگونی‌های جامعه شهری و روستائی در واقعه اشغال ایران/ نقش سنت‌ها و اعتقادات مردم در رویاروئی با اشغالگری / اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران در هنگامه جنگ جهانی / انجمن‌ها و اشغال ایران / جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد و نقش آن در ایران.

3. تاثیرات سیاسی: نقض بیطرفی / ورود نیروهای انگلیسی به جنوب و نیروهای عثمانی به غرب و نیروهای روسیهٔ تزاری به شمال ایران / ناپایداری حاکمیت سیاسی/ مناسبات سیاسی ایران و همسایگان در زمان اشغال / کمیته دفاع ملی / دولت مهاجرین / دیپلماسی خارجی در هنگام اشغال / انقلاب اکتبر / بررسی نقش سفرا و نمایندگی‌های خارجی در ایران در زمان اشغال ایران / احزاب و دسته‌بندی‌های سیاسی در ایران در دوران اشغال.

4. تاثیرات فرهنگی: نقش دفاتر فرهنگی در دوران جنگ در ایران / جنگ جهانی اول در آئینه مطبوعات و انتشار کتاب و .. در ایران در زمان اشغال.

5. پیامدهای جنگ جهانی اول برای ایران (ایران و اجلاس صلح ورسای، کشتار ایرانیان در زمان جنگ جهانی اول، قحطی در ایران، قرارداد 1919، ...)

به همین منظور از استادان ، پژوهشگران، صاحبنظران و علاقه مندان در حوزه تاریخ پژوهی در خواست می شود مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 1393/11/1 به دبیرخانه همایش به نشانی پست الکترونیکی: a2a@nlai.ir ارسال نمایند.

لازم به توضیح است همایش ایران و جنگ جهانی اول: یکصدمین سال نقض بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول، سه شنبه 12 اسفند 93 در ساختمان آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.