فتوای آیت الله گلپایگانی مبنی بر تحریم شرکتهای مربوط به بهائی ها


1599 بازدید

فتوای آیت الله گلپایگانی مبنی بر تحریم شرکتهای مربوط  به بهائی ها


درباره : فتوائیه آیت‏اله گلپایگانىشماره : 2080/20ه12 تاریخ 10/3/51

به : ریاست ساواک چهاردانگه

از : ساواک تهران 20ه12برابر اطلاع واصله اخیرا فتوائیه از طرف آیت‏اله گلپایگانى مبنى بر تحریم نوشابه‏هاى کارخانجات شرکت زمزم (پپسى ـ شوئپس ـ بابل آپ. واسو) در بازار جامع تهران توزیع گردیده است.

علیهذا دستور فرمائید با استفاده از منابع و کلیه امکانات موجود در صورت مشاهده فتوائیه مزبور نسبت به جمع‏آورى و شناسائى عاملین توزیع اقدام و نتیجه را بموقع گزارش نمایند.

رئیس ساواک تهران. پرنیان فر

از طرف

اقدام‏کننده ـ شاهقلى

رئیس دایره 2 ـ میرمصداق

رئیس بخش 12 ـ دانائیان

رئیس اداره یکم ـ فرنژاد

8166

بایگانى شود