تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در دانشگاه تهران


آبان ماه 1357دانش آموزان در طی روزهای انقلاب با پیوستن به صف دانشجویان در داخل دانشگاه تهران اقدام به برپایی تظاهرات میکردند.