کتاب دیدگاه های امام خمینی(ره) درباره مسائل مختلف درعراق منتشرشد


2081 بازدید

 

به گزارش روز سه شنبه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کتاب با عنوان ˈالامام الخمینی انموذجاً ˈ با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان توسط انتشارات فرهنگی موسسه شهید صدر در بغداد چاپ و منتشر شد.

خلاصه ای از زندگینامه امام خمینی (قدس سره)، حضرت امام خمینی (ره) و عاشورا، توکل حضرت امام به خدا و ارتباط با علم غیب، حضرت امام خمینی (ره) و وحدت اسلامی بین مسلمین، ارتباط با دنیا دراندیشه حضرت امام خمینی (ره)، برخورد با دشمن در نظر حضرت امام خمینی (ره)، زن در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، تکلیف در نظر حضرت امام خمینی (ره)، علماء و حوزه علمیه در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) برخی مطالب دیگر در شناخت افکار حضرت امام خمینی (ره) ازجمله موضوعات و عناوین این کتاب را تشکیل می دهند.


ایرنا