نظر مردم در مورد تعدادی از وزیران کابینه آموزگار


1689 بازدید

نظر مردم در مورد تعدادی از وزیران کابینه آموزگار
موضوع : دولتاز : 20 ه 15 تاریخ 28/1/57

به : 342 شماره : 50137/20 ه15بیشترین انتقاد مردم و بازاریان و بازرگانان از هویدا و حکومت او میباشد که در دوره نخست وزیرى او هزینه زندگى به صورت بى سابقه‏اى بالا رفت و درآمد مردم و طبقه مزد بگیر دولت در حد متوسط باقى ماند. در زمان نخست وزیرى آموزگار بورس بازى زمین و ساختمان در داخل شهرها و خارج از شهرها متوقف گردید و همین امر موجب متوقف شدن قیمتها در امر ساختمان و اجاره بها شد مردم میگویند آموزگار باید تلاش نماید که برنامه اقتصادى و مالى و امور مسکن را بحالت دهسال قبل برگرداند و کسانیرا که با فعالیت ناصحیح تعادل امور اقتصادى مملکت را نسبت به درآمد مردم بهم زده‏اند از صحنه خارج سازد.

نظریه شنبه : ناراحتى و عصبانیت مردم عموما ناشى از حاصل دوره نخست وزیرى هویدا است و نسبت به رئیس دولت فعلى کمتر خصومت احساس میشود. البته مردم نسبت به چند نفر از وزراء کابینه نظر نامساعد دارند و عقیده آنها اینست این وزراء به آموزگار تحمیل شده‏اند.

نظریه سه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه چهارشنبه : نظرى ندارد.

در 42321 بایگانى آقاى عظیم پور ضمیمه سابقه آقاى آموزگار 3/1