محمد حسین شهریار در کنار نیما یوشیج


محمد حسین شهریار و نیما یوشیج دو شاعر جریان ساز تاریخ ادبیات معاصر در زمینه شعر کلاسیک و شعر نو


 محمد حسین شهریار در کنار نیما یوشیج