هشدار آیت الله گلپایگانی به دولت راجع به گسترش بی بندوباری در شهرهای شمالی کشور


1584 بازدید

هشدار آیت الله گلپایگانی به دولت راجع به گسترش بی بندوباری در شهرهای شمالی کشور
موضوع : ملاقات با آیت‏اله گلپایگانىشماره : 1203/ق م تاریخ 20/2/43

گیرنده : ریاست ساواک تهرانبنا به دعوت آقاى گلپایگانى اینجانب با مشارالیه ملاقات و اظهار داشتند دولت بایستى به وضع شمال و کنار دریا توجه بیشترى نماید. در گذشته اشخاص و زنان مایوپوش فقط در دریا و کنار دریا اکتفا مى‏کردند ولى حالا شنیده مى‏شود با همان وضع زننده به شهرهاى شمال هم مى‏آیند. این وضع جنبه دینى‏اش را که کنار بگذاریم از لحاظ سیاسى هم زیانهایى جبران‏ناپذیر دارد زیرا مردم شمال و شهرستانیهایى که به شمال مسافرت مى‏کنند با این اوضاع خو مى‏گیرند و برایشان عادى مى‏شود همان خواسته همسایه شمالى ما یعنى کشور کمونیست شوروى است که از سالهاى قبل تلاش مى‏نماید مردم ایران را نسبت به عقاید مذهبى سست و بى‏بندوبار نماید تا بتواند زودتر در ایران رخنه کند. چنانچه از این عمل جلوگیرى شود چون هنوز وقتى هم نگذشته مردم هم تا اندازه‏اى از این وضع ناراضى هستند و هر روز براى من نامه مى‏نویسند و سئوال مى‏کنند. لذا ممانعت این عمل خرج و زحمتى براى دولت نخواهد داشت ولى اگر بعدها که اکثر مردم با اوضاع و احوال کنار دریا آشنا شدند و عادت کردند جلوگیرى آن مستلزم مبارزات شدید دولت مى‏باشد. علیهذا چنانچه دولت دستوراتى در این مورد به مراجع انتظامى شهرستانهاى شمال صادر نماید و نیز موافقت نمایند چند نفر از مبلغین مذهبى سالم که از گفتار سیاسى خوددارى نمایند و فقط در این باره تبلیغ نمایند به شمال اعزام شوند تا از خطرات احتمالى آینده جلوگیرى شود. ضمنا اظهار داشتند چنانچه دولت زندانیانى که به مناسبت جریانات دینى و مبارزات روحانیون در زندان هستند آزاد نماید بسیار به موقع و به صلاح خواهد بود.رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ ح. بدیعىمحترما به عرض برسد ـ 24/5/43

رئیس ساواک استان تهران مولوى

امور اجتماعى ـ فورى به اداره کل سوم گزارش شود

25/5/42

مدیریت کل اداره سوم بخش 321

ساواک قم گزارش مى‏نماید.