«آیندگان»، ارگان دولت اسرائیل


2478 بازدید

«آیندگان»، ارگان دولت اسرائیل
سند زیر اظهارات یکی از مسئولان روزنامه کیهان راجع به روزنامه آیندگان است که در خرداد 1347 ابراز گردیده است.