گزارش ساواک از تنفر مردم ایران نسبت به رژیم صهیونیستی


3571 بازدید

گزارش ساواک از تنفر مردم ایران نسبت به رژیم صهیونیستی