کریم دواتگر عامل سوء قصد به آیت الله شیخ فضل الله نوری در دی 1287 خورشیدی


1875 بازدید

کریم دواتگر عامل سوء قصد به آیت الله شیخ فضل الله نوری در دی 1287 خورشیدی