صدام : پس از یکسره کردن کار اکراد به ایران ضربه خواهیم زد


1468 بازدید

صدام : پس از یکسره کردن کار اکراد به ایران ضربه خواهیم زد