اعلامیه های امام خمینی در لابلای مرامنامه های حزب رستاخیز


1795 بازدید

اعلامیه های امام خمینی در لابلای مرامنامه های  حزب رستاخیز
موضوع : مرتضى مطهرى

از : 9 /ه تاریخ 1/3/54

به : 312 شماره: 547/9ه

روز 23/2/ دکتر محمد مفتح در اطاق مرتضى مطهرى واقع در دانشکده الهیات و معارف اسلامى واقع در دانشگاه تهران حضور داشت و صحبت از این بود که تعدادى از نسخه‏هاى مرامنامه حزب رستاخیز را در این دانشکده بین دانشجویان پخش کرده‏اند لکن در وسط هر نسخه اعلامیه‏اى از خمینى ضمیمه بوده و بدینوسیله اعلامیه‏ها را بدست دانشجویان رسانیدند. مطهرى از این عمل اظهار شادى نمود و بر مبتکر این عمل آفرین گفت و افزود این بازیها اگر در صد سال قبل مى‏بود ممکن بود عده اى به راستى آنرا بپذیرند و قبول کنند اما در شرائطى که دیده مى‏شود و در زمان ما این خیمه شب بازیها چه اثرى مى‏تواند داشته باشد جز تضییع وقت و پول. دکتر مفتح از اینکه دکتر سید محمد بهشتى را مدتى زندانى کرده‏اند و جلسه او را که بنام تفسیر قرآن اداره مى‏شد تعطیل نموده‏اند به سازمان امنیت بد مى‏گفت و ادامه داد تمام روزنه‏هاى امید را بسته‏اند و تنها جلسه‏اى که مورد نظر بود جلسه دکتر بهشتى بود که آنرا هم تعطیل نموده‏اند و دیگر امیدى بجائى نیست سپس مرتضى مطهرى اظهار کرد اگر راستى آنچه مى‏گویند راست باشد خوب است انسان از این مملکت بیرون رود و از این فضاى پر اختناق بگریزد و در سرزمینى آزاد و راحت تر زندگى کند و از اینهمه رنج روحى خود را برهاند و چون فرار و خروج همیشگى ممکن نیست نباید دست روى دست گذاشت و بیکار نشست آنگاه دکتر مفتح استاد دانشگاه پرسید چکار باید کرد کارى از ما برنمى‏آید مطهرى جواب داد البته از ما کارى بطور مستقیم بر نمى‏آید چون روى افرادى مانند ما حساسیت دارند و مواظب هستند و از هر اقدامى سازمان امنیت جلوگیرى مى‏کند اما باید بطور غیر مستقیم کار کرد به این معنى که افراد روشنفکر و خوش استعدادى را که در گوشه و کنار مى‏توانیم پیدا کنیم و هنوز سازمان روى آنها حساسیت ندارد به وسائل مقتضى آنها را آماده کنیم تا ترتیب جلسات و سخنرانیها را بدهند و مخصوصا نسل جوان را دور خود جمع کنند و بعد در جهت فکرى آنها را راهنمائى کنیم و مطالبى که ما خود نمى‏توانیم با جوانان در میان بگذاریم آنها بگذارند و در واقع گرداننده فکرى آنها را راهنمائى کنیم و مطالبى که ما خود نمى‏توانیم با جوانان در میان بگذاریم آنها بگذارند و در واقع گرداننده فکرى جلسات ما باشیم. مطهرى گفت هر کارى در تهران بهتر انجام مى‏شود و در شهرستانها با تسلط سازمان و1

دایره عملیات آقاى باقرى

بهره‏بردارى شود 6/3

1ـ دنباله سند یافت نشد.