دستور جمع آوری آلونک نشینان کنار کاخ نیاوران

کوخ نشینی در کنار کاخ نیاوران

بازگرداندن اجباری مهاجران به شهرهایشان


تصویر دو صفحه از نامه امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت خطاب به ارتشبد عظیمی وزیرجنگ درباره  تعیین تکلیف 600 واحد از آلونک های شمال شرق نیاوران در اینجا ارائه شده است. 

در نتیجه اجرای غلط اصلاحات ارضی در ایران در سال 1341 که به دستور مقام های آمریکایی بدون توجه به نیاز واقعی جامعه ایران و بافت جمعیت روستایی ان به اجرا گذاشته شد، در سالهای بعد شاهد مهاجرت مردم از روستاها به شهرها بودیم که اکثرا در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران در شرایط بسیار بدی زندگی می کردند . 

حکومت پهلوی بجای حل ریشه ای این مشکل تنها به صدور دستور بازگرداندن بخش کوچکی از این مهاجران که در اطراف نیاوران سکنی گزیده بودند ، اکتفاء می کند. واقعیت این است که در سالهای بعد نیز همچنان شاهد موج مهاجرت روستائیان به شهر بودیم و این معضل همچنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه پیدا کرد.

برای آنکه  این وضعیت را مقایسه کنید با زندگی اشرافی درون کاخ نیاوران در همان سالها به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?page=post&id=1w1866do

********

متن سند به شرح ذیل است:

4/4039  1349/10/02

تیمسار ارتشبد عظیمی رئیـس سـرای نظامی شاهنشاهی و ژنرال آجودان اعلیحضرت همایون‌ شاهنشاه آریامهر‌

عطف‌ به نامه‌ شماره 3/159-501 مورخ 49/9/4 دربار تعیین تکلیف 600 واحد آلونک‌نشین شمال‌شرقی کاخ نیاوران به طوری که‌ اطلاع دارند این موضوع در جـلسه‌ای کـه به‌ منظور بررسی مسائل‌ مربوط‌ به‌ عشایر کردستان و آذربایجان غربی با حضور اینجانب-جناب‌ آقای وزیر کشور-تیمسار ارتشبد اویسی فرمانده ژاندارمری کـل ‌‌کـشور‌-تیمسار سپهبد نصیری‌ معاون نـخست‌وزیر و رئیـس سازمان اطلاعات و امنیت کشور-تیمسار سپهبد ازهاری‌ قائم‌مقام‌‌ رئیس‌ ستاد بزرگ ارتشتاران-تیمسار سپهبد پالیزبان رئیس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران و تیمسار سرلشکر فیروزمند‌ نماینده سـرای نـظامی شاهنشاهی در نخست‌وزیری تشکیل شـده بـود بررسی و تصمیماتی به شرح‌ زیر اتخاذ گردید:

1-ژاندارمری‌ کل‌ کشور دقت و مراقبت کامل نماید که در آینده به هیچوجه آلونک جدیدی در محل ساخته نشود.

2-سرای نظامی شاهنشاهی و سازمان اطلاعات و امنیت کـشور و ژانـدارمری کل کشور بررسی لازم در مورد منشأ‌ خانواده‌های آلونک‌نشین این منطقه و اینکه هرخانواده از کدام‌ شهرستان به تهران منتقل شده‌اند بعمل آورند و سپس نسبت به انتقال آنها به شهرستانهای آنها اقدام نمایند.

3-هـزینه انـتقال را نخست‌وزیری تـقبل خواهند‌ نمود‌.

4-به استانداران استانهای مربوط از طریق وزارت کشور ابلاغ خواهد شد که نسبت به ایجاد کار بـرای اعزام‌شدگان اقدام نمایند.

5-پس از اعزام آلونک‌نشین‌ها به شهرستانهای آنها نسبت به تـخریب‌ آلونـک‌ها‌ و تـسطیح وحفظ و مراقبت در جلوگیری از تجدید آن اقدام به عمل آید.

خواهشمند است در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه مزبور نسبت بـه ‌ ‌اجـرای مفاد بند 2 اقدام و نتیجه را‌ اعلام‌ فرمایند.مراتب برای اقدام به سازمان اطلاعات و امـنیت کـشور نـیز اعلام‌ شده است.

امیر عباس هویدا


کوخ نشینی در کنار کاخ نیاوران صفحه اول سند دستور جمع آوری آلونک نشینان
صفحه دوم سند