اولین شماره روزنامه آذربایجان


3148 بازدید

اولین شماره روزنامه آذربایجان
30 مهر 1320 اولین شماره روزنامه «آذربایجان» به مدیریت علی شبستری و سردبیری اسماعیل شمس منتشر شد. «آذربایجان» پس از تشکیل «فرقه دموکرات آذربایجان» به ارگان ارسمی این تشکیلات تبدیل شد. تصویر زیر، اولین شماره این روزنامه در مهر 1320 را نشان می‌دهد.