اظهارات صدام راجع به شط العرب(اروندرود)


1747 بازدید

اظهارات صدام راجع به شط العرب(اروندرود)