تقویت پاسگاه مرزی مشرف به مرز خسروی توسط عراق


2069 بازدید

تقویت پاسگاه مرزی مشرف به مرز خسروی توسط عراق