عقب نشینی نخست وزیر در برابر آیت الله فلسفی


2028 بازدید

عقب نشینی نخست وزیر در برابر آیت الله فلسفی


موضوع : وعظ فلسفى در مسجد مروى

شماره: د2919 / س ـ ن تاریخ 19/12/37گویا اخیرا فلسفى واعظ در نطقى که در مسجد مروى نموده از دولت سخت انتقاد نمود که در نتیجه از طرف مقام نخست وزیرى کتبا بوى ابلاغ گردید چند روزى از رفتن به منبر خوددارى کند فلسفى پس از رویت نامه جریان را باستحضار آقاى بروجردى میرساند و معظم‏له نظریات خود را توسط پیشکارش بآقاى نخست وزیر میرساند و بالاخره امر بمذاکرات تلفنى بین آقاى نخست‏وزیر و آقاى بروجردى منجر گردید و مشارالیه بعمل آقاى دکتر اقبال شدیدا اعتراض میکند و در صدد تماس تلفنى با اعلیحضرت همایونى میگردد در اثر فرمایشات آقاى بروجردى آقاى نخست وزیر در تصمیم خود تجدید نظر و تسلیم نظریات ایشان میشوند در این موقع آقاى فلسفى از جریان امر مطلع ولى میگوید چون کتبا بمن نامه نوشته‏اند بنابراین اعلام ابطال مرقومه قبلى برایم ضرورى است با ارسال نامه دیگرى از طرف آقاى دکتر اقبال براى آقاى فلسفى بعنوان رفع تعرض موضوع خاتمه میپذیرد.

بخش 2 بررسى نمائید.

روى پرونده فلسفى ضمیمه و بایگانى شود 11/1/38