درخواست داریوش همایون از یک مقام اسرائیلی برای سرمایه‌گذاری در روزنامه آیندگان


2207 بازدید

درخواست داریوش همایون از یک مقام اسرائیلی برای سرمایه‌گذاری در روزنامه آیندگان
داریوش همایون خطاب به یک مقام اسرائیل: اگر در روزنامه آیندگان سرمایه‌گذاری کنید، برای همیشه مقالاتی به نفع اسرائیل خواهم نوشت.