ریخت و پاشهای نخست وزیر


1468 بازدید

ریخت و پاشهای نخست وزیر


به: 342 تاریخ 13/9/2535

از: 20 ﻫ 2 شماره: 62114/20 ﻫ 22

موضوع: هزینه‏هاى آقاى نخست‏وزیر

در چند ماهه گذشته هزینه میهمانیهاى خصوصى و ادارى نخست‏وزیر به قدرى افزایش یافته که واقعا سرسام‏آور مى‏باشد و در دو ماهه گذشته در هر هفته کمتر شبى بوده که چند نفر مهمان خصوصى نداشته باشد و یکى از اقلام بسیار کلان مخارج و هزینه کادو هدایا[ى] کریسمس مى‏باشد که براى دیپلماتهاى مقیم تهران و خبرنگاران خارجى و دوستان خصوصى فرستاده مى‏شود و براى مثال در چند هفته اخیر فقط 700 کیلو خاویار از قرار کیلویى 500 تومان کادو داده شده است. 1

نظریه سه شنبه: گزارش قابل بررسى است. تاکستانى

نظریه 4 شنبه: مراتب فوق مسبوق به سابقه مى‏باشد. ماجد

1ـ در این مهمانی‌های خصوصی بعضاً رفتارهای قبیحی از رجال پهلوی سر می‌زد که باعث تعجب خارجی‌ها نیز می‌شد. در سند زیر یک مورد از این رفتارها آمده است.

به: 342 تاریخ: 29/9/35 [55]

شماره: 62155/20 ﻫ 22

موضوع: آقاى نخست‏وزیر

در تاریخ 27/9/35 از ساعت 30/20 الى 30/23 ضیافت شامى از طرف آقاى نخست‏وزیر به افتخار نخست‏وزیر بلغارستان در وزارت امور خارجه برپا گردید. آقاى نخست‏وزیر در این میهمانى در اثر خوردن مشروب کمى حالت طبیعى نداشت و در سخنرانى که به زبان فارسى مى‏نمود در برخى جملات اشتباه مى‏نمود. منجمله در یک جا به جاى مسافرت شما اظهار نمود سفارت شما و همچنین به جاى کلمه قابل ملاحظه گفته شد قبول ملاحظه و در حین اداى این¬جملات معاون قسمت بازرگانى سفارت بلغارستان که به زبان فارسى آشنایى دارد نگاه تعجب‏آمیزى مى‏نمود.

نظریه سه شنبه: شنبه در این مهمانى شرکت داشته و شخصا شنیده است. تاکستانى

در پرونده 62423 بایگانى شود 26/12/35

آقاى... ضمیمه شود ـ 15/10