جلسه خصوصی رئیس انتظامات وزارت خارجه!


1978 بازدید

جلسه خصوصی رئیس انتظامات وزارت خارجه!
سند زیر گزارش مأمور ساواک راجع به یک عمل شنیع در وزارت خارجه رژیم شاه است.