رفت و آمد حمیدرضا پهلوی به منازل فحشا


1603 بازدید

سند زیر به روابط حمیدرضا پهلوی با مراکز فحشا و اعتیاد وی به تریاک اشاره دارد .


رفت و آمد حمیدرضا پهلوی به منازل فحشا