ریاضی ، هویدا و شریف امامی


2455 بازدید

ریاضی ، هویدا و شریف امامی
از راست به چپ : عبدالله ریاضی ، امیر عباس هویدا و جعفر شریف امامی