شعارنوشته های مردم در مقابل لانه جاسوسی امریکا


2637 بازدید

شعارنوشته های مردم در مقابل لانه جاسوسی امریکا
- ما خواهان قطع نفوذ امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم امریکا از تمام شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور هستیم

- U.S.A, WE WANT THE SHAH: امریکا، ما شاه را میخواهیم