تصویر یکی از اعلامیه های منتشر شده در خردادماه 1357


تصویر یکی از اعلامیه های منتشر شده در خردادماه 1357
من[امام خمینی] به شما و سایر برادران که در داخل کشور زیر چکمه پلیس و در زندانها و شکنجه‌گاهها به سر می‌برند، امید نصرت و پیروزی می‌دهم