اظهارات روحانیون


1971 بازدید

اظهارات روحانیون
شماره : 72 / الف 312 تاریخ 10/8/1342شب جمعه 10/8/42 بین چند نفر از روحانیون که شناسایى آنها مقدور نگردید در مسجد سادات هندى واقع در خیابان مولوى (مشیرالسلطنه) ایستگاه ساعت گفته میشد قرار است روز شنبه 11/8/42 الى دوشنبه 13/8/42 آیت‏اله خمینى از زندان آزاد گردد و با مراقبت پلیس بقم عزیمت نماید. آزادى آیت‏اله خمینى همزمان با تیرباران طیب و حاج اسماعیل رضائى خواهد بود تا دستگاه مردم را متوجه تیرباران طیب ننموده و متوجه آزادى خمینى و بطور کلى مردم را گیج نمایند.

نظر مأمور ـ قرار است در صورت تأیید خبر آزادى خمینى افراد بازارى که همیشه مترصد کسب اینگونه اخبارند بلافاصله با اکیپ‏هاى چند نفرى با دسته‏هاى گل با اتوبوس بسوى قم حرکت نمایند.

نظر افسر عملیات:

1ـ در مورد آزادى خمینى و تصمیم بازاریان قبلاً اطلاعیه تقدیم شده بود.

2ـ به مأمور دستورداده شد ضمن تعیین صحت و سقم خبر و مراقبت تصمیم نهایى بازاریان را کسب و گزارش نماید.