اظهارات داریوش فروهر


1667 بازدید

اظهارات داریوش فروهر
موضوع : اظهارات داریوش فروهر

شماره : 20578/20 ه 12 تاریخ 3/2/57داریوش فروهر بطور خصوصى اظهار داشته ما فعلاً از وجهه مهندس مهدى بازرگان در بین طبقات مذهبى استفاده مینمائیم ولى چون او معتقد به حکومت متحد جهانى است نمیتوانیم در صلح کلى هم عقیده بوده و در یک جهت فعالیت داشته باشیم1 مشارالیه میافزایند من سعى و کوشش میکنم دکتر سنجابى را بزرگ نموده و در وضعیتى قرار دهم تا بتواند به عنوان رهبر مورد قبول احزاب و گروههاى وابسته به جبهه ملى واقع گردد چون او در حال حاضر از امتیازات خاصى براى این منظور برخوردار میباشد.نظریه شنبه : دکتر کریم سنجابى از نفوذ خاصى در بین طبقات مختلف مردم بخصوص روشنفکران و دانشجویان برخوردار است.

نظریه سه شنبه : 1ـ شنبه مورد اعتماد است 2ـ با توجه به فعالیتهاى اخیر داریوش فروهر و اتحاد نیروهاى جبهه به اصطلاح ملى گزارش فوق قابل ملاحظه و در خور بررسى و تعمق لازم نیز میباشد. دهر

نظریه چهارشنبه : نظریه سه شنبه مورد تائید است. ضمنا تحقیق مستقیم از نامبرده پیرامون مفاد خبر به حفاظت شنبه لطمه وارد مینمایند. آرزو

محترما به استحضار برسانید 7/1/351ـ فعالیت نهضت آزادى هم به موازات حرکتهاى مردمى گسترده‏تر شد و آنها به همکارى نزدیک با ملیون و بازاریان پرداختند. طرفداران و اعضاى نهضت آزادى با اعتقاد به ایدئولوژى اسلامى مبارزه مى‏کردند و در آستانه انقلاب معتقد به استعفاى شاه از مقام سلطنت بودند ـ نهضتى‏ها به رغم همکارى نزدیک با مذهبیون و روحانیون اعتقاد داشتند که روحانیون نمى‏توانند حکومت کنند و آنها نسبت به حکومت اسلامى ابهامات زیادى داشتند. براى اطلاعات بیشتر به ضمیمه شماره بعدى رجوع شود.