گزارش ساواک از اولین سخن امام خمینی حین تبعید به ترکیه


2679 بازدید

گزارش ساواک از اولین سخن امام خمینی حین تبعید به ترکیه
گزارش زیر توسط مأمور اعزامی ساواک که همراه امام خمینی عازم ترکیه شده، به ساواک تهران مخابره شده است.