آزمایش اولین تفنگهای تولید کارخانجات اسلحه سازی ایران توسط رضاشاه ، ۱۳۱۲


1801 بازدید

آزمایش اولین تفنگهای تولید کارخانجات اسلحه سازی ایران توسط رضاشاه ، ۱۳۱۲