ریاست سازمان اطلاعات و امنیت گنبد کاوس


610 بازدید

ساعت 10 روز 14/11/2536 مجلس بحث وسئوال و پاسخ در مسجد جامع این شهرستان [گنبد] واقع در خیابان شاهپور با شرکت قریب /120 نفر ازجوانان و محصلین این شهرستان تشکیل گردید.دراین مجلس آقاى شیخ على بهاءالدینى فرزند احمد اظهار داشت: « اول اشخاص هستند که خود را با شیر عوضى گرفته‏اند و بخاطر حفظ استقلال و موقعیت خود و بخاطر اینکه بمردم بگویند دل شیر داریم ولى در همین قدرت از هر گونه ستم بمردم خوددارى نمیکنند. دوم اشخاصى که خود را با گرگ عوضى گرفته‏اند این گرگ صفتان که در حال حمله به گوسفندان هستند براى پیشبرد مقاصد پلید خود بمردم حمله‏ور شده و آنها را با چنگ و دندان میدرند. سوم اشخاصى که خود را با سگ عوضى گرفته‏اند این سگ صفتان سگان پاسبان هستند که براى حفظ منافع خود و اربابانشان بهر کس پارس میکنند. چهارم مارصفتان که کار و مقصودشان پوشاندن حقایق بوده و هر حقیقتى را مسموم میکنند مانند کشور استعمارگر انگلستان بخاطر اینکه از ایران چیزى بخرد رشوه زیادى دریافت میدارد و این کارى است که یک کشور استعمار طلب با کشور استعمارگر تحت عنوان همکارى انجام میدهند. پنجم خوک صفتان بخاطر اینکه بهدف و مقصودشان برسند و جامعه‏اى را بکوبند حتى از گذاشتن زنان و خواهران خود در اختیار دیگران ابائى ندارند. » ناطق آنگاه اظهار نمود « من ویلاهائى در چالوس و رامسر دیدم که سالیانه چند روز از آنها استفاده میشود ولى چشم خود را بسته‏اند و نمى‏بینند که کپرنشینان بیچاره و بدبخت حتى زیلوهم ندارند واز سرما بخود مى‏پیچند یکى از سردى مى‏میرد و دیگرى از گرسنگى بیائید به زنده‏ها که مرده متحرکى بیش نیستند توجه کنید متأسفانه ظلم و ستم را مى‏بینیم ولى هیچ گونه کارى انجام نمیدهیم و اراده‏اى نداریم بما که در این مسجد نشسته‏ایم و همه مردم گنبد مرده متحرک مى‏گویند آنها که مقاتله نمودند و مجاهدت کردند و خونهاى خود را ریختند و شربت شهادت نوشیدند بجائى رسیدند ولى ما انتظار میکشیم که بیشتر از این ما را استثمار کنند و بردگى و اسارتمان بیشتر شود در صورتیکه پیشوا و رهبر و یا مرجع تقلید و ابر مردانیکه مردم را هدایت میکنند باید مرد باشند نه نامرد کسانیکه بی جهت بدعاى ندبه حمله و یورش میبرند بخدا اینها شعور ندارند و فهم و درکشان بآن اندازه نیست که بتوانند به اهمیت این دعا پى ببرند تنها دعائى که مردم را بیدار میکند و بر علیه استعمارگران رهنمون مینماید و نهضتها و انقلابهاى انسانى داشته و بر ضد انقلابهاى نامقدس قیام نموده همین دعاست مردک بیشعور و نفهم تو غلط میکنى و گُه میخورى که این حرفها را بزنى » ناطق سپس اضافه نمود: « آقایان اگر شده براى گرفتن حق خود کشته شوید چون اگر از حق خود صرف نظر کنید آنوقت است که با ستمگران هم عقیده شده‏اید و تو را بیشتر استثمار میکنند چون ضعف نشان دهى تو را مستحق ظلم میدانند که فعلاً که زنجیر بردگى و اسارت را یک خرس بگردن ما انداخته است اکنون صبح تا شب تیرهاى زیادى به قلبهاى مان نشان میگیرند که ما شانه خالى میکنیم و بقلب امام زمان اصابت میکند. سهم هر ایرانى روزانه از نفت ایران /370 ریال است اگر شما گرفتید من هم گرفته‏ام اکنون وضع دامپرورى و کشاورزى ایران ورشکسته است آنکس که سوارهواپیماى اختصاصیش میشود و در آسمان سیر میکند بفکر من و تو نیست بعد هم این آدمهاى هروئینى میخواهند از ناموس و شرف و مال ما دفاع کنند و استقلال کشور را حفظ نمایند وقتى اینها خود شرف و حیثیت نداشته باشند بدست خود ناموس خود را در اختیار این و آن قرار دهند چه انتظارى هست بروید کتاب غرب زدگى جلال آل احمد را بخوانید تا ببینید هدف غربیها چیست » این جلسه ساعت 1200 خاتمه یافت. شماره سند: ID=50130 منبع: روزشمار انقلاب اسلامی - کتاب 2 صفحه: 262تاریخ: 1356 / 11 / 16