گزارش خبرنگار کیهان از ترور شاه


2760 بازدید

توضیح: روز 21 فروردین 1344 محمدرضا پهلوی هنگام ورود به کاخ مرمر توسط سربازی به نام رضا شمس‌آبادی مورد سوءقصد قرار گرفت. در این حادثه دو محافظ شاه کشته شدند ولی شاه جان سالم به در برد. اسناد زیر گزارش‌های ساواک از اظهارات خبرنگار روزنامه کیهان است:
شرح اسناد:
گزارش اطلاعات داخلی
شماره 25020/833
تاریخ گزارش: 30/1/44
موضوع: آقای حسین صحت مخبر قضائی روزنامه کیهان

نامبرده پیرامون سوءقصد اخیر نسبت به شاهنشاه اظهار داشته است که:
«موضوع سوءقصد یک صحنه‌سازی بوده و برای ارعاب ملت به وجود آورده‌اند که بگویند دست خداوند همیشه همراه شاهنشاه است و او را از بلیات ارضی و سماوی محفوظ می‌دارد در صورتی که خدا از اینگونه اشخاص متنفر و بیزار است»
نامبرده سپس می‌افزاید که: «چگونه ممکن است یک نفر سرباز گارد محافظ با علم به اینکه سربازان دیگر گارد به همین سلاح که او در دست دارد مجهز می‌باشند دست به چنین کاری بزند و این می‌رساند که این موضوع صحنه‌سازی بوده تا مردم بیچاره ساده‌لوح را فریب و شاه بیش از این در حکم خود باقی بماند و خزانه همچنان که بوده و هست تهی بماند و نیز هیچ‌کس نمی‌داند که این همه مالیات و درآمدهای سرشار و پذیره نفت و درآمدهای دیگر در کجا مصرف شده و به جیب چه کسی می‌رود.»
نامبرده در خاتمه اضافه کرده است که: «در حقیقت ما مردم چه بیچاره‌ایم باید بسوزیم و بسازیم.»
پیشنهاد: خواهشمند است دستور فرمائید هرگونه اقدام روی این اطلاعیه را به نحوی انجام دهند که باعث افشاء منبع خبر نشود.
این اطلاعیه از بخش 325 به این بخش رسیده. بررسی گردید در پرونده خاندان سلطنت بایگانی شود.
اقدامات لازمه را بخش 325 انجام داده است
رئیس بخش 322 رشیدی
* * *

گزارش اطلاعات داخلی
تاریخ گزارش: 26/2/44
موضوع: اظهارات آقای حسین صحت
اخیراً نامبرده بالا که مخبر قضایی روزنامه کیهان می‌باشد پیرامون سوءقصد نسبت به اعلیحضرت همایونی اظهاراتی به شرح زیر نموده است.
سرباز مزبور از طرفداران فدائیان اسلام بوده و از دار و دسته محمد بخارایی قاتل نخست‌وزیر فقید می‌باشد. سرباز مذکور سه خشاب مسلسل به سوی شاه خالی کرده و او را تا داخل اطاق کارش روانه ساخته و سپس دنبال شاه داخل اطاق کار شاهنشاه شده و اعلیحضرت از درب مخفی پشت خارج و از سوءقصد خلاصی یافته است.
نامبرده سپس می‌افزاید که افراد گارد شاهنشاهی مردمان سست عنصر و بی‌وطن می‌باشند و اگر قدری تأمل می‌نمودند کار تمام شده بود و مردم ایران تا ابد آسوده‌خاطر می‌زیستند و عمری دعاگوی آنها بودند. مردم دیگر از دست اینها از خود بیزار شده‌اند و می‌خواهند هر طور که شده خود را از دست دربار و درباریان رهایی بخشند.
پیشنهاد: خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه اقدام روی این اطلاعیه را به نحوی انجام دهند که باعث افشای منبع خبر نشود.
در پرونده خاندان جلیل سلطنتی به کلاسه ح ـ خ در صورت تصویب ارسال شود. احمدی
رئیس بخش 322 رشیدی
گیرندگان: ریاست اداره یکم عملیات (بخش 313) جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی
محترماً این اطلاعیه از بخش 325 به این بخش رسیده است.
به بخش 325 نیز ارسال گردد.27/2


گزارش خبرنگار کیهان از ترور شاه