بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت


2507 بازدید

بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت

برگرفته از متن:

" ... در سه دوره فلسفه سیاسی در ایران، ما به یک عامل ثابت و سه عامل متغیر برخورد می‌کنیم. عامل ثابت، مذهب اسلام است. عامل متغیر، در دوره اول یعنی تا قبل از صفویه حول محور خلافت، له یا علیه آن، در نوسان بوده است. همین عامل متغیر در دوره دوم حول محور سلطنت پادشاهان مقتدر صفوی در گردش بوده. در دوره سوم عامل متغیر و محوری به مجلس و ملت منتقل شده و مشروعیت از فرد به جمع انتقال یافته است. اگر در دوره اول و دوم تثبیت و یا جایگاه خلافت و سلطنت با اصول مذهبی ردیابی و یا درجه‌بندی و یا ارزش گذاری می شده است، در دوره سوم، این ملت، شورا و مردم‌اند که جایگاه ویژه‌شان مد نظر قرار گرفته و مذهب نقش و موقعیت آن را تبیین می‌کند... "


موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران