دوم شهریور سالروز شهادت

شهید اندرزگو از نگاه اسناد ساواک و ارتش شاه


متن صفحه نخست سند شماره 1:

تاریخ سند: 27 آذر 1357

درباره:سیدعلی اندرزگو معروف به شیخ عباس تهرانی بازگشت بشماره 1/20572/66/401 ـ 18/6/57

به : تیمسار ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی شماره : 10596 /312 از : ساواک بدنبال اقداماتی که بمنظور شناسائی و دستیابی به نامبرده بالا بعمل میآید مشخص گردید یاد شده مجددا دست به تشکیل گروهی معتقد به مبارزه مسلحانه زده و در صدد عضوگیری عناصر مستعد جهت فعالیت در گروه میباشد. در ادامه مراقبت های بعدی ضمن کشف مخفیگاه وی در شهرستان مشهد تعدادی از مرتبطین او در تهران نیز شناسائی و نسبت به کنترل آنها اقدام شد.

در ساعت 45 /18 روز 2 /6 /57 هنگامیکه سید علی اندرزگو بمنزل یکی از مرتبطینش بنام اکبر حسینی واقع در خیابان ایران میرفت بوسیله مامورین محاصره و از آنجا که گزارشات رسیده حاکی از مسلح بودن مشارالیه و حمل مواد منفجره بوسیله او بود، به وی دستور ایست و تسلیم داده شد که ناگهان یاد شده با حرکات غیر عادی در صدد فرار بر آمد و مامورین بناچار بسوی او تیر اندازی و در نتیجه مشارالیه مورد اصابت گلوله واقع و در راه انتقال به بیمارستان فوت نمود.

در بازرسی بدنی از نامبرده یکجلد شناسنامه جعلی ملصق بعکس متوفی با مشخصات ابوالقاسم واسعی یکجلد گواهینامه رانندگی بنام عبدالکریم سپهر نیا ملصق بعکس سوژه صادره از آبادان، یکعدد ساعت مچی، مبلغ 6840 ریال وجه نقد یکعدد چاقو یکدسته کلید، یکعدد انگشتری عقیق و تعدادی شماره های تلفن و نوشتجات خطی کشف و ضبط شد.

دربازرسی از مخفیگاه سید علی اندرزگو در شهرستان مشهد سه قبضه سلاح کمری جنگی با 5 عدد خشاب، 81 تیر فشنگ با کالیبرهای مختلف دو دستگاه بیستم دستی، کمربند تجهیزاتی شامل جلد اسلحه کمری، مبلغ 590 هزار ریال وجه نقد تعداد زیادی نوارهای مختلف، مقادیر زیادی کتاب جزوه و اعلامیه های گروههای مختلف که در یکسال گذشته توزیع شده یازده دستگاه ضبط صوت تعدادی شناسنامه جعلی ملصق بعکس اندرزگو و همسرش و شناسنامه فرزندان وی و مقادیری نوشتجات خطی که حاکی از ارتباط وی با عده ای در لبنان و سوریه میباشند که...   برابر صورت جلسه ضبط گردید.

متن صفحه دوم سند شماره 1

برابر سوابق موجود سید علی اندرزگو از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی بوده که در سال 1343 بدنبال ترور مرحوم منصور نخست وزیر اسبق و دستگیری سایر اعضای گروه متواری گردیده است.

در سال 1351 از طریق محمد مفیدی (معدوم) با سازمان باصطلاح مجاهدین خلق تماس و با مشخصات جعلی شیخ عباس تهرانی سرپرست حوزه علمیه چیذر گردیده و همچنان به فعالیتهای خرابکارانه عضوگیری افراد و مسلح نمودن آنها ادامه داده تا اینکه فعالیتهای وی در بهمن ماه سال مذکور کشف و پس از دستگیری تعدادی از مرتبطینش مجددا متواری و حدود 40 قبضه سلاح کمری با مقادیری قابل توجهی فشنگ و سایر مدرک [مدارک] مضره که بوسیله وی از خارج از کشور آورده شده بود کشف و ضبط شده است.

مشارالیه طراح ترور سرلشگر سعید طاهری بوده که با در اختیار گذاشتن دو قبضه سلاح و آموزش به محمد مفیدی (معدوم) و علیرضا سپاسی آشتیانی (متواری) موجبات ترور سرلشگر طاهری را در سال 1351 فراهم و طی این مدت نیز با اسامی مستعار مختلفی منجمله سید حسین حسینی و جوادی همچنان فعالیتهای خرابکارانه خود را دنبال نموده است.

علیهذا با ایفاد چهل و پنج برگ پرونده اتهامی معدوم مذکور شامل اعترافات متهمین دستگیر شده کلیه صورت جلسات بازرسی از مخفیگاههای وی و ارسال کلیه وجوه و وسائل بدست آمده، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه رسیدگیهای قانونی معموله این سازمان را آگاه فرمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور سپهبد مقدم از طرف

*******

متن سند شماره 2 

تاریخ سند: 27 آذر 1357

صورتجلسه در تاریخ 27 /9 /1357 وسائل و مدارک مکشوفه متعلق به غیر نظامی متوفی سید علی اندرزگو معرف [معروف] به شیخ عباس تهرانی مربوط به پرونده کلاسه 20572 /66 /401 توسط مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور طبق صورت جلسه تنظیمی عینا تحویل بازپرسی شعبه 2 دادستانی ارتش گردید.

همراه با پرونده 1ـ ساعت مچی به مارک EMROY یکعدد 2ـ چاقو یکعدد 3ـ دسته کلید 4ـ انگشتر عقیق یکعدد 5ـ سه قبضه اسلحه کمری بشماره های 211652 و 13595 B ـ 360360 6ـ خشاب مربوطه پنج عدد 7ـ فشنگ با کالیبرهای مختلف هشتاد و یک عدد 8ـ تعداد زیاد نوارهای کاست وریلی و نشریات مضره 9ـ یازده دستگاه ضبط صوت (پنج دستگاه ریلی بزرگ و شش دستگاه کاست کوچک) 10ـ مبلغ پانصد و نود و شش هزار و هشتصد و چهل ریال (596840 ریال) 11ـ دو دستگاه بی سیم به مارک TRANSCEIVER 12ـ کمربند تجهیزاتی یکعدد تحویل دهنده مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور 1 ـ آقای ولی اله قیاسی 2 ـ آقای امیر هوشنگ شفقی بایگانی شود.

نادری پور تحویل گیرنده بازپرس شعبه 12 دادستانی ارتش سرگرد بهداد بایگان پرونده استوار یکم شکرائی ـ منشی شعبه 12 دادستانی ارتش ـ کارمند عطاءالهی

*******

متن سند شماره 3

بازگشت به 8782/20 ه 3-46/6/15

به : ریاست ساواک تهران ه 12 از : اداره کل سوم 312 شماره : 159/ و

نامبرده بالا که باتهام دخالت در امر ترور مرحوم حسنعلی منصور نخست وزیر سابق تحت تعقیب و متواری بوده و مدتها در کشور عراق اقداماتی علیه دولت شاهنشاهی ایران مینموده بقرار اطلاع در سال گذشته بهمراه معاودین بکشور وارد و برابر اعترافات متهمینی که اخیرا توسط کمیته مشترک ضد خرابکاری بازداشت گردیده اند یاد شده در موقع ورود بکشور حامل مقادیری اسلحه و مهمات بوده که تعدادی از اسلحه های مذکور در اختیار اعضای متواری سازمان باصطلاح آزادیبخش ایران قرار داده شده است.

علیهذا با ارسال 100 قطعه آخرین عکس وی خواهشمند است دستور فرمائید ضمن توجیه منابع در صورت مشاهده در منطقه نسبت بدستگیری وی اقدام نمایند.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم از طرف ثابتی 24 /12 /51 رهبر عملیات محمودی 22 /12


شهید اندرزگو از نگاه اسناد ساواک و ارتش شاه
صفحه دوم از سند اول

سند شماره 2

سند شماره 3