تعطیلی مغازه های همدان


1662 بازدید

تعطیلی مغازه های همدان
وضعیت منطقهبا اعلام اینکه بازار و اکثر مغازه خیابانها در همدان و نهاوند بسته و در سایر شهرستانها مغازه‏ها باز یا وضع عادى است باستحضار میرساند که درگیرى صبح روز گذشته1 تا ساعت 1500 دیروز ادامه داشته و ضمن آن علاوه بر موارد اشاره شده در شماره پیروى سینما تاج همدان که تعطیل بوده بآتش کشیده شده و نیز شیشه‏هاى بانک ملى مرکزى. هتل کاخ و هتل بوعلى شهردارى شکسته شده و یک ماشین پیکان شهردارى و یک ماشین متفرقه در مقابل هتل بوعلى بآتش کشیده شده و نیز یک بمب دست ساز بطرف تانگ مستقر در میدان رضا شاه پرتاب که منفجر شده و ترکش آن به دست راننده تانگ بنام محمود شجاعى (استوار دوم ارتش) اصابت نموده است همچنین در مسیر خیابانها به منظور خنثى نمودن گاز اشک‏آور مبادرت به آتش زدن لاستیک هائى در سطح خیابان نموده‏اند ضمنا شب گذشته منزل سرپاسبان على‏اکبر حیدرى مأمور [ناخوانا] به آتش کشیده شد در نتیجه اتومبیل وى بطور کامل سوخته و خسارت جزئى به منزل وى وارد آمده است مضافا روز جارى یکى از مأمورین بازنشسته شهربانى بنام احمد دژبند بوسیله کارد مجروح و همچنین بمنظور استقبال از حاج اسداله مدنى دهخوارقانى که قرار است امروز از قم به تهران بیآید اجتماعى بطرف دروازه ملایر حرکت نموده است2 و نیز حدود ساعت 1000 روز جارى بدنبال دستگیرى یکى از کارمندان بهدارى و بهزیستى بنام عین‏اله فرج‏پور کلیه کارمندان این اداره بمنظور اعتراض باین عمل دست باعتصاب و تظاهرات زده که با دخالت پلیس متفرق گردیدند.

گوینده : رضوانى

گیرنده : [ناخوانا] ساعت 1250

1ـ منظور چهارم دى ماه است.

2ـ امروز (4/10/57) آیت‏اللّه‏ سید اسداله مدنى پس از استقبال باشکوهى که در ملایر از ایشان صورت گرفت وارد همدان شد. اهالى همدان مشایعتى کم سابقه کردند. نشریه اخبار جنبش اسلامى تعداد مستقبلین را 250 هزار نفر یاد کرد. شهر تعطیل شد. خودروها با چراغهاى روشن و نواختن بوق در خیابان حرکت کردند. (ش11، به تاریخ 18 دى 57)