سوء استفاده‌های گسترده در وزارت کشاورزی


2526 بازدید

سوء استفاده‌های گسترده در وزارت کشاورزی
در سند زیر، ساواک نمونه‌هائی از سوءاستفاده‌های گسترده در وزارت کشاورزی رژیم شاه را تشریح کرده است.