«ولیان» نزد خانواده خودش هم منفور است!


3121 بازدید

سند زیر گزارش ساواک از دیدگاه فرزندان عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان نسبت به پدرشان است.


«ولیان» نزد خانواده خودش هم منفور است!