خشنودی جبهه ملی از سلامت شاه پس از حادثه ترور


1515 بازدید

سند زیر نشان دهنده واکنش اعضای جبهه ملی نسبت به حادثه ترور شاه در کاخ مرمر است.


خشنودی جبهه ملی از سلامت شاه پس از حادثه ترور