سفر آیت الله فلسفی به آلمان


2501 بازدید

سفر آیت الله فلسفی به آلمان


درباره: آقاى فلسفى واعظ

از: کشور ـ آلمان غربى ـ هوشنگ تاریخ 23/4/39

به: مرکز ـ اداره کل سوم شماره: 451آقاى فلسفى واعظ در راه مسافرت به هایدلبرگ در تاریخ 16/4/39 به گوتینگن وارد و در منزل آقاى هاشم منصورى با دانشجویان ملاقات و به سؤالات دینى آنها پاسخ گفته‏اند. به استحصار ریاست بخش 2 برسد سپس در پرونده آقاى فلسفى بایگانى شود

نشاط 5/5/39

ملاحظه شد بخش 2 نشاط

11/5/39

1ف 20 بخش 2

تحت اقدام است